HƯỚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG & CON NGƯỜI CHO SỰ THỊNH VƯỢNG CHUNG, “VÌ MỘT VIỆT NAM TỐT ĐẸP HƠN”

Tại Truong Dinh Holding và các công ty thành viên, chúng tôi luôn duy trì sự thịnh vượng cho môi trường làm việc & con người. Đây là tầm nhìn và kim chỉ nam cho TDH tạo ra những thay đổi tích cực mà chúng ta mong muốn cải thiện nơi chúng ta đang sống – một ngôi nhà chung cho tất cả.

Chiến lược phát triển bền vững của TDH tập trung vào các lĩnh vực mà TDH có thể tạo ra giá trị tốt đẹp cho các bên liên quan ở Việt Nam. Việc theo đuổi sự thịnh vượng chung bắt đầu tại chuỗi giá trị của TDH. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng và các tổ chức xã hội, chúng ta có thể cùng nhau duy trì sự thịnh vượng cho tất cả các thế hệ mai sau.