Mô tả công việc:

  • Hỗ trợ khắc phục sử lý sự cố cấp một đối với người dùng. (PC/Network/VoIP/Printer/…)/ Support and fix level 1 issues for end users. (PC/Network/VoIP/Printer/…)
  • Hỗ trợ nhân viên mới và các nhân viên rời công ty các thủ tục cần thiết về phía IT (phần cứng / phần mềm / phân quyền /…)./ Support new employees and resigned employees with necessary IT actions (hardware / software / permission /…)
  • Ghi nhận và báo cáo các ý kiến của người dùng về chất lượng dịch vụ IT; thực hiện nâng cấp cải thiện theo chỉ đạo của quản lý./ Acknowledge and report end users regarding IT service quality; perform upgrade and improvement actions following management instruction.
  • Theo dõi quản lý kho và cung cấp thiết bị máy tính, máy điện thoại, máy chấm công..vv; Báo cáo sắp xếp thiết bị IT đã xuất kho, và dự phòng hàng tuần./ Monitoring inventory management and providing computer equipment, telephones, timekeepers..vv; Report on arrangement of IT equipment out of stock, and weekly backup.
  • Kiểm tra tình trạng của các thiết bị IT và dịch vụ IT theo định kì tại văn phòng Hà Nội và Datacenter./ Periodical check on IT devices status and IT services at Hanoi Office and Datacenter.
  • Kiểm tra các cảnh báo hệ thống hàng ngày và báo cáo lại để kịp thời xử lý. (Backup / Printing / O365 /…) / Daily review for system alerts and report for timely actions. (Backup / Printing / O365 /…)
  • Các công việc khác được phân công bởi quản lý./ Other tasks to be assigned by the management.

Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *